فروش همستر و بچه همستر های زیبا برای ارسال به تمام نقاط ایران
شنبه 19 دی‌ماه سال 1388 ساعت 05:57 ب.ظ

اگر می خواهید وقتی که صوت می زنید همستر  پیش شما بیایدهر وقت به اوغذا می دهید یک صوت هم بزنیدباید ۳۰ روز این کار انجام شود تاوقتی صوت میزنید همستر دلش عذا بخواهد وبهسمت شما حرکت کند

اگر بخواهید که هر کجا که می روید همستر دنبال شما بیاید باید همستر رادردست خود بگذاریدو به سمتی ببرید باید در جایی همستر را ببرید که غذا باشد باید این کار ۳۰ روز تکرار شود تا همستر دنبال شما بیاید چون همستر فکر می کند هرجا که شما می روید غذا وجود دارد  به دنبال شما

می آید